fiksna-promjenjiva-kamatna-stopa

Fiksna kamatna stopa vs. promjenjiva kamatna stopa

Neovisno o tome je li riječ o štednji ili zaduživanju, kamatna stopa bi trebala biti nit vodilja prilikom donošenja odluke o oročavanju sredstava ili kod ugovaranja kredita. Kako biste donijeli ispravnu odluku, potrebno je, između ostalog, razumjeti koja je razlika između fiksne i promjenjive kamatne stope te koja je od njih „bolja“.

Što su fiksne i promjenjive kamatne stope?

Fiksna kamatna stopa je kamatna stopa koja nije promjenjiva te je njezina visina definirana ugovorom. Njezina visina ostaje ista tijekom cijelog vremena otplate kredita, odnosno tijekom cijelog vremena trajanja oročenja štednje. Na taj se način eliminira neizvjesnost glede budućeg plaćanja, odnosno primanja kamata. 

Promjenjiva (varijabilna) kamatna stopa se, s druge strane, mijenja tijekom ugovornog perioda. Tako se i kamata koju je klijent obavezan platiti, odnosno koju  prima, mijenja tijekom ugovornog razdoblja. Hoće li visina kamate rasti ili će se smanjiti, ovisi o budućem kretanju kamatnih stopa. Sukladno tome, ova vrsta kamatne stope nosi veću neizvjesnost glede budućih plaćanja i isplata te  ima i veći rizik. Rizik kojeg sa sobom nose kamatne stope, a koji se odnosi na njihove promjene, naziva se kamatni rizik. 

Promjenjive i fiksne kamatne stope na kredite i oročenu štednju 

Kad je riječ o ugovaranju kredita i oročavanju sredstava, sami možete odlučiti želite li fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu.  

Promjenjive kamatne stope na kredite uglavnom se sastoje od dva dijela: prvi dio je fiksan i on je određen ugovorom dok je drugi dio varijabilan i ovisi o kretanju određene tržišne kamatne stope. Za tržišnu kamatnu stupu se najčešće uzima referentna tržišna kamatna stopa određene valute: EURIBOR ili nacionalna referentna kamatna stopa (NKS). Promjena promjenjive kamatne stope ovisi isključivo o promjenama njenog varijabilnog dijela, odnosno referentne tržišne kamatne stope. 

Danas većina građana ugovara kredit uz fiksnu kamatnu stopu. Fiksne kamatne stope na kredite su najčešće više od promjenjivih kamatnih stopa. Uz ove dvije opcije, možete odabrati i kredit s kombiniranom kamatnom stopom: npr. na početku plaćate kamatu po fiksnoj stopi, a nakon proteka tog, najčešće kraćeg razdoblja, kamate plaćate po promjenjivoj kamatnoj stopi. Po svojoj visini, ova kombinacija se nalazi između niže promjenjive i više fiksne kamatne stope. 

Kada je riječ o oročavanju sredstava, građani također biraju fiksnu kamatnu stopu. Međutim, ova kamatna stopa je izrazito niska pa neovisno o tome koju stopu odaberete, prinos kojeg ćete ostvariti je izrazito nizak i neće ni kompenzirati negativne efekte inflacije. Ovdje je važno napomenuti kako određene banke više ne nude mogućnost ugovoranje oročene štednje uz promjenjivu kamatnu stopu, već štediša može oročiti svoja sredstva samo uz fiksnu kamatnu stopu.

Prednosti i nedostaci fiksnih i promjenjivih kamatnih stopa

Temeljna prednost fiksne kamatne stope je ta što je ona nepromjenjiva čime je ona i sigurnija jer tijekom trajanja ugovora ostaje ista. Njezin nedostatak je to što banke, kada je riječ o kreditiranju, uglavnom nude više fiksne kamatne stope od promjenjivih. 

Što se tiče promjenjive kamatne stope, njezini prednosti i nedostaci proizlaze iz njezine temeljne karakteristike: promjenjivosti

Krediti s fiksnom kamatnom stopom predstavljaju manje rizičan oblik zaduživanja za klijenta. Ista stvar vrijedi i za štednju: oročena štednja s promjenjivom kamatnom stopom je rizičnija zbog većeg kamatnog rizika koji proizlazi iz postojanja vjerojatnosti da ćemo ostvariti manji prinos, odnosno kamatu, od očekivanog. Zbog navedenog, upravo će se većina klijenata kod uzimanja kredita ili oročavanja sredstava odlučiti za fiksnu kamatnu stopu.

U tablici u nastavku dajemo pregled situacija u kojima odabir fiksne, tj. promjenjive kamatne stope dovodi do „dobitka“, odnosno do „gubitka“. Pri tome je FKS oznaka za fiksnu kamatnu stopu, PKS za promjenjivu kamatnu stopu, TTKS za tekuću tržišnu kamatnu stopu koja predstavlja dio promjenjive.

Dobitak i gubitak su izrečeni pod navodnicima zato što se ne radi o realiziranim dobicima, odnosno gubicima.

Iako je fiksna kamatna stopa sigurnija, istraživanja su pokazala da će oni zajmotražitelji koji su uzeli kredit uz promjenjivu kamatnu stopu vjerojatnije platiti ukupne kamate manje, nego zajmotražitelji koji su ugovorili kredit uz fiksnu kamatnu stopu. Tako se prilikom odabira kamatne stope treba u obzir uzeti i rok otplate kredita zato što je veći utjecaj promjene kamatnih stopa na visinu kamata što je rok otplate dulji. 

Ovdje je važno napomenuti da, iako prilikom inicijalnog ugovaranja kredita odaberete jednu vrstu kamatne stope, tijekom vremena otplate možete banci podnijeti zahtjev za promjenu vrste kamatne stope. To se korisnim pokazuje u današnjim uvjetima pada kamatnih stopa kada je isplativije promijeniti kamatnu stopu iz fiksne u promjenjivu. 

Također, isto vrijedi i za situaciju rasta kamatnih stopa, a kada imate ugovorenu promjenjivu kamatnu stopu, jer tada raste teret otplate kamata. Tada bi bilo uputno ugovoriti fiksnu kamatnu stopu. Međutim, o navedenom treba dobro razmisliti, odnosno za promjenu inicijalno ugovorene kamatne stope bi se trebalo odlučiti kada tržišne promjene sugeriraju postojanje dugoročnog trenda, tj. kad nije riječ o kratkotrajnim oscilacijama na tržištu.

Autor:

KamatneStope.com

Napomena:

Tekstovi na KamatneStope.com služe isključivo za informiranje i educiranje te ih ne treba smatrati investicijskim savjetom.