kamatne-stope-na-stambenu-stednju-slika

Kamatne stope na stambenu štednju

Stambena štednja predstavlja oblik namjenske štednje koja se ugovara s ciljem kupnje ili uređenja stambene nekretnine. Stambena štednja ugovara se na rok od pet godina, a istekom ugovorenog roka štediša odlučuje želi li upotrijebiti ušteđena sredstva ili želi na temelju njih iskoristiti prava povoljnijeg kreditiranja za kupnju ili uređenje stambene nekretnine. 

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje definira stambenu štednju kao organizirano prikupljanje novčanih sredstava, depozita, od fizičkih i pravnih osoba s ciljem rješavanja stambenih pitanja štediša koji imaju ugovorenu stambenu štednju. Navedeno se ostvaruje odobravanjem stambenih kredita uz financijsku potporu države na području Republike Hrvatske. Stambeni štediša može biti državljanin RH i svaka fizička osoba koja ima prebivalište na području RH.

Ako se stambena štednja najčešće ugovara na rok od pet godina, postoje različite varijacije u trajanju štednje kao i u ostvarivanju prava na koristi povoljnijeg stambenog kreditiranja. Sukladno tome, ovisno o modelu štednje, štedišama je omogućeno da i ranije ostvare prava povoljnijeg stambenog kreditiranja. Korisnici stambene štednje mogu, ako to žele, ostvariti i pravo na državna poticajna sredstva. 

Glavne karakteristike stambene štednje 

Stambena štednja predstavlja namjensku štednju temeljem koje štediša može ostvariti državna poticajna sredstva i realizirati povoljniji stambeni kredit. Ona je namijenjena štedišama koji za krajnji cilj imaju kupnju vlastite stambene nekretnine ili njeno uređenje

Ugovoreni iznos stambene štednje predstavlja iznos sredstava s kojima štediša može raspolagati na kraju isteka ugovorenog roka štednje, a on se sastoji od dva dijela. Prvi dio je iznos kojeg je stambeni štediša uštedio, a koji se dobiva tako da se od štednih uloga oduzmu plaćene naknade te se uveća za uplaćen DPS i kamate na štedne uloge. Drugi dio je stambeni kredit koji je predstavljen razlikom ugovorenog iznosa i ušteđevine. 

Minimalni iznos štednje razlikuje se od banke do banke, a između ostalog ovisi o ugovorenom iznosu štednje te ugovorenom roku štednje. S druge strane, maksimalan iznos štednje je u većini banaka postavljen na visini od 1.500.000 kuna. Stambena štednja se osim u kunama može ugovoriti i uz valutnu klauzulu u eurima te je tada maksimalan iznos štednje određen s 200.000 eura. Ovdje postoje iznimke u slučaju maksimalne vrijednosti koje se odnose na uzimanje kredita sa svrhom međufinanciranja. Tada se maksimalan iznos može povećati. 

Što se tiče razdoblja štednje, ona se najčešće ugovora na rok od pet godina iako postoje neki modeli stambene štednje koji imaju rok kraći od pet godina, ali i dalje omogućavaju korištenje povoljnijih uvjeta kreditiranja. Ako štediša otkaže ugovor prije isteka vremena od 5 godina štednje, obvezan je do tada uplaćena državna poticajna sredstva s uplaćenim kamatama vratiti Ministarstvu financija. Stambeni štediša koji ugovor otkaže po isteku razdoblja od pet godina može koristiti državna poticajna sredstva.

Kamatne stope na stambenu štednju i prinos

Kamatne stope na stambenu štednju su fiksne, odnosno nepromjenjive za cijelo razdoblje trajanja ugovora o stambenoj štednji. One se razlikuju od banke do banke te se također razlikuju s obzirom na različite modele stambene štednje koji podrazumijevaju kraći rok oročavanje sredstava. Što je rok oročavanje sredstava dulji, kamatna stopa na stambenu štednju je veća pa se tako ona najčešće kreće od 0,6% do 0,80% kada je riječ o kunskoj stambenoj štednji, odnosno od 0,3% do 0,6% kad je riječ o stambenoj štednji s valutnom klauzulom u eurima. 

Prije nego što se kamata obračuna i isplati, potrebno je na ušteđeni iznos pribrojiti iznos ostvarenih državnih poticajnih sredstava (DPS). Postotak državnih poticajnih sredstava je varijabilan, a propisuje ga Vlada RH na prijedlog Ministarstva financija do 31. listopada tekuće godine za narednu godinu. DPS za 2021. godinu iznose 0,3% što je pad u odnosu na 2020. godinu kada je DPS bio 0,7%, a u 2019. godini 1,2%. Ona najviše mogu iznositi 15 kuna godišnje jer je propisan maksimalan iznos na kojeg se ona mogu obračunati, a on iznosi 5.000 kuna ušteđenih sredstava u jednoj godini. Navedeno znači da ako ste tijekom godine npr. uštedjeli iznos od 20.000, neće primiti DPS u iznosu od 60 kuna, nego 15 kuna. 

Ušteđeni iznos, a samim time i prinos na ovu vrstu štednje, umanjuju različite naknade koje banke i stambene štedionice obračunavaju na ovu vrstu štednje. Naknade se mogu razlikovati između različitih banaka i stambenih štedionica, međutim većina njih obračunava i naplaćuje naknade za sklapanje ugovora o stambenoj štednji te za vođenje računa stambene štednje. Uz navedene naknade, određene banke i stambene štedionice obračunavaju i druge naknade poput naknade za slanje izvoda jednom godišnje, slanje izvoda na zahtjev klijenta, smanjenje ugovorenog iznosa, izmjenu tarife, prijenos raspoložive stambene štednje, itd. Sve navedene naknade smanjuju prinos koji štediša ostvaruje ovom vrstom štednje. 

Zbog različitih naknada kojima ova vrsta štednje podliježe, štediša bi kod donošenje odluke o štednju trebao u obzir uzeti efektivnu kamatnu stopu. Ona pokazuje prinos koji će štediša zaista ostvariti nakon plaćanja svih naknada koje se uzimaju u obzir za izračun EKS. Tako iako je npr. nominalna kamatna stopa 0,6%, EKS će iznositi 0,42%.

Uz navedene naknade koje smanjuju prinos na stambenu štednju, štediša je obvezan platiti i porez na dohodak od kapitala zbog činjenice da temeljem stambene štednje ostvaruje kamate. Porez na kamatu iznosi 12%, a uz navedeni porez, određeni štediše su dužni platiti i prirez koji ovisi o mjestu njihovog prebivališta ili boravišta. Tako porez i prirez dodatno umanjuju prinos, odnosno kamatu koju štediša ostvaruje. 

Ako od ostvarene kamatne stope oduzmemo stopu inflacije, kako bismo dobili stvarni prinos kojeg će štediša ostvariti, možemo vidjeti kako je realan prinos na stambenu štednju zapravo negativan što znači da štediša ovim oblikom štednje zapravo gubi na vrijednosti svojih sredstava čineći tako ovu štednju neisplativom.

Autor:

KamatneStope.com

Napomena:

Tekstovi na KamatneStope.com služe isključivo za informiranje i educiranje te ih ne treba smatrati investicijskim savjetom.