Sve o kamatnim stopama

 • Kamatni račun – Što je i kako se računa?
 • Kamatne stope na oročenu štednju – Što banke ne žele da znate?
  Iako su kamatne stope na oročenu štednju na najnižim razinama u povijesti, oročena štednja je i dalje najpopularniji način ulaganja novca u Hrvatskoj. Građani na štednji drže preko 200 milijardi kuna, što je višestruko više od 19 milijardi kuna u investicijskim fondovima te od 15 milijardi kuna koje po nekim procjenama građani drže kod kuće […]
 • Realna i nominalna kamatna stopa – koja je razlika?
  Realna i nominalna kamatna stopa su često korišteni pojmovi kod raznih financijskih aktivnosti poput štednje, investiranja, zaduživanja. Kamatna stopa jednostavno rečeno predstavlja cijenu novca. Iz perspektive štediša i imatelja obveznica, kamatna stopa predstavlja cijenu po kojoj su oni spremni ustupiti višak svojih sredstava banci, odnosno poduzeću ili državi. Sa aspekta dužnika, ona predstavlja cijenu koju […]
 • Referentne kamatne stope – što su i kako se određuju?
  Referentne kamatne stope su kamatne stope koje su osnova za sve vrste financijskih ugovora kao što su to npr. krediti, prekoračenja po bankovnim računima te druge kompleksnije transakcije. Referentne kamatne stope se redovno ažuriraju te su javno dostupne svima.  Referentne kamatne stope su najčešće izračunate od strane neovisnog tijela, a njihov cilj je održavanje troškova […]
 • Kratkoročne i dugoročne kamatne stope
  Kamatne stope možemo razlikovati prema njihovoj ročnosti te tako možemo govoriti o kratkoročnim i dugoročnim kamatnim stopama. Kratkoročne kamatne stope su stope po kojima se vrši kratkoročna posudba financijskih sredstava između financijskih institucija, stope po kojima su izdani kratkoročni državni vrijednosni papiri ili po kojima se njima trguje. One obično predstavljaju prosjek dnevnih stopa, a […]
 • Što su EURIBOR i LIBOR i zašto su važni?
  EURIBOR i LIBOR predstavljaju često korištene referentne kamatne stope. Referentne kamatne stope su kamatne stope koje predstavljaju osnovu svih financijskih ugovora poput ugovora o kreditu, prekoračenja na bankovnim računima te osnovu za druge kompleksnije transakcije.  Jedna od važnijih primjena ovih stopa je njihovo korištenje u bankovnom sustavu, posebice u kreditnim poslovima banaka gdje se one […]
 • Kamatne stope na stambenu štednju
  Stambena štednja predstavlja oblik namjenske štednje koja se ugovara s ciljem kupnje ili uređenja stambene nekretnine. Stambena štednja ugovara se na rok od pet godina, a istekom ugovorenog roka štediša odlučuje želi li upotrijebiti ušteđena sredstva ili želi na temelju njih iskoristiti prava povoljnijeg kreditiranja za kupnju ili uređenje stambene nekretnine.  Zakon o stambenoj štednji […]
 • Fiksna kamatna stopa vs. promjenjiva kamatna stopa
  Neovisno o tome je li riječ o štednji ili zaduživanju, kamatna stopa bi trebala biti nit vodilja prilikom donošenja odluke o oročavanju sredstava ili kod ugovaranja kredita. Kako biste donijeli ispravnu odluku, potrebno je, između ostalog, razumjeti koja je razlika između fiksne i promjenjive kamatne stope te koja je od njih „bolja“. Što su fiksne […]
 • Negativne kamatne stope – Koji je razlog njihovog postojanja?
  Negativne kamatne stope u financijskom sektoru mogu se pojaviti na nekoliko razina; na kredite stanovništva, na depozite građana kod banaka, obveznice, depozite poslovnih banaka kod središnje banke, itd. Negativne kamatne stope javljaju se u situaciji pada nominalnih kamatnih stopa ispod nule.  Što stoji u pozadini negativnih kamatnih stopa? Scenarij pojave negativnih kamatnih stopa najčešće se […]
 • Efektivna kamatna stopa – što je i koliko iznosi?
  Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu kredita pojedine banke koja uključuje i ostale troškove kredita poput naknada i ostalih izravnih troškova. Uspoređivanjem različitih efektivnih kamatnih stopa banaka dobiva se uvid u to koja banka ima niže troškove kreditiranja za klijenta što u konačnici omogućava donošenje odluke o kamatnoj stopi koja najbolje odgovara klijentovim mogućnostima […]