zatezne-kamate-slika

Zatezne kamate – što su i koliko iznose?

Zatezne kamate predstavljaju kamate koje se plaćaju na dugove koji nisu podmireni u predviđenom vremenskom roku. One se obračunavaju isključivo primjenom jednostavnog kamatnog računa na dospjelu glavnicu pri čemu je zabranjen obračun zateznih kamata na zatezne kamate.

U Hrvatskoj se zatezne kamatne stope, a time i zatezne kamate, mogu klasificirati u dvije skupine prema vrsti poslovnih odnosa, njegovim subjektima te transakcijama koje se obavljaju. Njihov pregled dajemo u nastavku. 

Vrste zateznih kamata

U Hrvatskoj se zatezne kamate mogu klasificirati u dvije skupine ovisno o vrsti poslovnih odnosa, odnosno transkacija na koje se primjenjuju. Tako možemo govoriti o dvije zatezne kamatne stope: 7,89% i 5,89% koje se primjenjuju od 1. srpnja 2020. Vrste odnosa i pripadajuće zatezne kamatne stope možemo vidjeti u tablici. 

Vrsta odnosa Stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2020.
Poslovne transakcije između poduzetnika te između poduzetnika i osobe javnog prava 7,89%(prosječna kamatna stopa 2,89 + 5 p.p.)
Ugovori između trgovaca te ugovori između trgovaca i osoba javnog prava 7,89%(prosječna kamatna stopa 2,89 + 5 p.p.)
Ostali odnosi 5,89%(pros. kta stopa 2,89 + 3 p.p.)

Stope zatezne kamate se obračunavaju na temelju prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima. Hrvatska narodna banka navedenu prosječnu kamatnu stopu objavljuje 1. siječnja i 1. srpnja svake godine, a trenutno je na snazi stopa od 1. srpnja 2020. koja iznosi 2,89%. Prema Zakonu o obveznim odnosima visina zatezne kamatne stope utvrđuje se tako da se navedena prosječna kamatna stopa od 2,89% uveća za 5 postotnih poena kad je riječ o prve dvije vrste odnosa, odnosno za 3 postotna poena kad je riječ o ostalim odnosima. Neovisno o tome o kakvom poslovnom odnosu je riječ, zatezna kamatna stopa od 7,89% predstavlja maksimalnu stopu zatezne kamate i ne smije se primjenjivati stopa veća od nje. 

Prva zatezna kamatna stopa, 7,89%, se primjenjuje na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze. Također, ona se primjenjuje i na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osobe javnog prava. 

Druga stopa, 5,89%, primjenjuje se na ostale odnose, dakle na odnose koji nisu poslovne transakcije niti su trgovački ugovori, odnosno ugovori između trgovca i osoba javnog prava. Ovdje je riječ o zateznim kamatama koje se primjenjuju u ugovornim odnosima između tvrtki i fizičkih osoba, u ugovorima između fizičkih osoba, itd. Temeljem navedenog, upravo ove zatezne kamate su najčešće u praksi. 

Prilikom određivanja zatezne kamate, koristi se metoda jednostavnog kamatnog računa uz englesku metodu brojanja dana koja podrazumijeva uvažavanje postojanja prijestupne i neprijestupne kalendarske godine. Primjer obračuna zateznih kamata bit će dan kasnije u tekstu.

Zatezne kamate u bankarstvu 

Značajnu primjenu zateznih kamata možemo vidjeti u bankarstvu. Banka za nepravovremeno podmirivanje svojih dospjelih potraživanja (glavnica, naknada i ostala potraživanja) ugovara, obračunava i naplaćuje zateznu kamatnu u skladu s propisima. Ovdje ja važno napomenuti da kad se na dospjela nenaplaćena potraživanja počne obračunavati zatezna kamata, redovna kamata prestaje teći te se ona obračunava dalje na ostatak duga prema dospijeću.

Zatezne kamate se obračunavaju i naplaćuju mjesečno. One se obračunavaju od dana dospijeća duga do jednog dana prije plaćanja kamata, a sama obračunata zatezna kamata u jednom obračunskom razdoblju ne ulazi u osnovicu za obračun zatezne kamate u sljedećim obračunskim razdobljima kako je već i napomenuto. U nastavku donosimo tablicu pregleda dospjelih potraživanja banaka koja predstavljaju osnovicu za obračun zatezne kamate.

Osnovica za obračun zatezne kamate:
po kreditima pravnim osobama osnovicu za obračun zatezne kamate čine glavnice, naknade i ostali troškovi
po kreditima stanovništvu osnovicu za obračun zatezne kamate čine dospjela glavnica i dospjela redovna kamata za sve ugovore zaključene prije 01.01.2006. godine. Na ugovore koji su zaključeni nakon 01.01.2006. godine osnovicu za obračun zatezne kamate čini samo dospjela glavnica
po tekućim računima fizičkih osoba osnovicu za obračun zatezne kamate čine dospjela glavnica i dospjele naknade
po kreditnim karticama u slučaju da korisnik kreditne kartice ne podmiri minimalni iznos do datuma dospijeća ili izvrši plaćanje bilo kojeg iznosa nakon datuma dospijeća, Banka obračunava i naplaćuje zateznu kamatu na iznos dospjelog, neplaćenog duga umanjenog za sumu svih neplaćenih kamata iz prethodnog razdoblja, od datuma dospijeća do datuma podmirenja dospjelog duga, primjenom proporcionalne metode obračuna

Zatezne kamate dospijevaju odmah te njihova naplata slijedi po obračunu i to bez prethodne obavijesti klijentu. 

Obračun zateznih kamata

Kao što je već ranije napomenuto, HNB dva puta godišnje objavljuje prosječnu kamatnu stopu na kredite odobrene nefinancijskim trgovačkim društvima koja služi kao polazna točka za određivanje stope zatezne kamate, a samim time i određivanje i obračun zateznih kamata.

Stopa zateznih kamata značajno se mijenjala tijekom godina, a iz tablice je vidljiva njezina kontinuirana tendencija opadanja u periodu od početka 2016. godine pa  do srpnja 2020. kada je određena posljednja stopa. Kada bi se vratili još nekoliko godina unatrag, npr. u 2008. godinu, smanjenje stope zateznih kamata je još i veće. Tada je stopa iznosila 17%, odnosno 14%, što ukazuje na činjenicu da se stopa zatezne kamate u godinama od početka Velike gospodarske krize do danas smanjila za više od pola. 

Datum početka primjene Stopa zatezne kamate 1 Stopa zatezne kamate 2
1.1.2016. 10,05% 8,05%
1.7.2016. 9,88% 7,88%
1.1.2017. 9,68% 7,68%
1.7.2017. 9,41% 7,41%
1.1.2018. 9,09% 7,09%
1.7.2018. 8,82% 6,82%
1.1.2019. 8,54% 6,54%
1.7.2019. 8,30% 6,30%
1.1.2020. 8,11% 6,11%
1.7.2020. 7,89% 5,89%

Kada govorimo o obračunu zateznih kamatna, važno je uvažiti sve stope zatezne kamate koje su bile na snazi od datuma dospijeća glavnice pa sve do dana kada je dug podmiren. Obračun provodi banka za svoje klijente, a mi ćemo postupak obračuna ilustrirati primjerom.

Glavnicu u iznosu od 15.000,00 kuna trebali smo vratiti 1.2.2019. godine, ali zbog određenih razloga to nismo učinili na vrijeme već 29.11.2020. Pitamo se koliki iznos zateznih kamata ćemo morati platiti. 

Stopa zatezne kamate Perioda važenja stope zatezne kamate Broj dana Iznos zateznih kamata Kumulativ zateznih kamata
6,54% 2.2.2019.-30.6.2019. 149 400,46 kn 400,46 kn
6,3% 1.7.2019.-31.12.2019. 184 476,38 kn 876,84 kn
6,11% 1.1.2020.-30.6.2020. 182 455,74 kn 1332,58 kn
5,89% 1.7.2020.-29.11.2020. 152 366,92 1699,55 kn

Vidimo kako kroz period od skoro dvije godine ne primjenjujemo samo jednu stopu zatezne kamate, već četiri različite stope ovisno o periodu kojeg promatramo. Također, vidimo kako nam iznos zateznih kamata varira od perioda do perioda ponajprije zbog toga što se stopa zatezne kamate smanjuje, ali i zbog toga što postoje razlike u danima trajanja pojedinog perioda. 

Vrijednost zateznih kamatama izračunali smo metodom jednostavnog kamatnog računa prema sljedećoj formuli: 

zatezne kamate=  (glavnica ×stopa zatezne kamate ×broj dana u razdoblju)/(100×365)

Ovdje treba voditi računa radi ili se neprijestupnoj ili prijestupnoj godini te sukladno tome treba promijeniti vrijednost u nazivniku (100×365, odnosno 100×366). 

Vidimo kako nam je ukupna vrijednost zateznih kamata koje trebamo platiti na dan podmirivanja duga, 29.11.2020., 1.699,55 kn što znači da vraćamo vrijednost u iznosu od 16.699,55 kn što je za 11,30% više u odnosu na vrijednost koju bi trebali vratiti da nismo kasnili s plaćanjem. 

Autor:

KamatneStope.com

Napomena:

Tekstovi na KamatneStope.com služe isključivo za informiranje i educiranje te ih ne treba smatrati investicijskim savjetom.